Best Wildlife Safaris in USA

1: Safari West, California

2: Lion Country Safari, Florida

3: Pine Mountain Wild Animal Safari, Georgia

4: Buffalo Safari Jeep Tour, South Dakota

5: Virginia Safari Park, Natural Bridge, Virginia

6: Natural Bridge Wildlife Ranch, Texa

7: African Safari Wildlife Park, Ohio

8: San Diego Zoo Safari Park, California

9: Bearizona Wildlife Park, Arizona

10: Wildlife Safari, Oregon